ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen of verstrekte diensten moeten ons schriftelijk toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan schriftelijk gemeld te worden.

5. Behalve in geval van uitdrukkelijke, andersluidende geschreven overeenkomst, zijn onze leveringstermijnen enkel verstrekt ten titel van aanduiding. Dit betekent dat, indien ze niet zouden nageleefd worden, de klant de bestelling niet zal mogen opzeggen, noch eender welke schadevergoeding eisen. Worden in het algemeen als overmacht, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door ons verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitengewone verzwaring veroorzaken van de door ons aangegane verplichtingen en ontheffen ons van iedere aansprakelijkheid en stellen ons in de mogelijkheid om, naargelang het geval, de overeenkomst te verbreken, de verbintenis op te schorten of te verminderen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding. Worden als dusdanig beschouwd: oorlog, staking, lock-out, zowel bij ons als bij onze toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking der transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkende maatregelen opgelegd door de overheid. Deze opsomming is niet beperkend.

6. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de acties die de klant houdt en staan niet in voor de vergunningen die de klant nodig zou hebben voor enige van haar acties, noch staan wij in voor enige op deze acties toepasselijke wetgeving. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de doorverkoop van onze goederen. De klant draagt als enige verantwoordelijkheid tegenover derden.

7. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

8. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

9. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan 12% op jaarbasis. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 40 EUR, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

10. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De klant draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.

11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

12. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de klant.

13. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

17. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen of verstrekte diensten moeten ons schriftelijk toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan schriftelijk gemeld te worden.

5. Behalve in geval van uitdrukkelijke, andersluidende geschreven overeenkomst, zijn onze leveringstermijnen enkel verstrekt ten titel van aanduiding. Dit betekent dat, indien ze niet zouden nageleefd worden, de klant de bestelling niet zal mogen opzeggen, noch eender welke schadevergoeding eisen. Worden in het algemeen als overmacht, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door ons verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitengewone verzwaring veroorzaken van de door ons aangegane verplichtingen en ontheffen ons van iedere aansprakelijkheid en stellen ons in de mogelijkheid om, naargelang het geval, de overeenkomst te verbreken, de verbintenis op te schorten of te verminderen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding. Worden als dusdanig beschouwd: oorlog, staking, lock-out, zowel bij ons als bij onze toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking der transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkende maatregelen opgelegd door de overheid. Deze opsomming is niet beperkend.

6. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de acties die de klant houdt en staan niet in voor de vergunningen die de klant nodig zou hebben voor enige van haar acties, noch staan wij in voor enige op deze acties toepasselijke wetgeving. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de doorverkoop van onze goederen. De klant draagt als enige verantwoordelijkheid tegenover derden.

7. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

8. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

9. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan 12% op jaarbasis. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 40 EUR, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

10. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De klant draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.

11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

12. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de klant.

13. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

17. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen of verstrekte diensten moeten ons schriftelijk toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan schriftelijk gemeld te worden.

5. Behalve in geval van uitdrukkelijke, andersluidende geschreven overeenkomst, zijn onze leveringstermijnen enkel verstrekt ten titel van aanduiding. Dit betekent dat, indien ze niet zouden nageleefd worden, de klant de bestelling niet zal mogen opzeggen, noch eender welke schadevergoeding eisen. Worden in het algemeen als overmacht, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door ons verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitengewone verzwaring veroorzaken van de door ons aangegane verplichtingen en ontheffen ons van iedere aansprakelijkheid en stellen ons in de mogelijkheid om, naargelang het geval, de overeenkomst te verbreken, de verbintenis op te schorten of te verminderen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding. Worden als dusdanig beschouwd: oorlog, staking, lock-out, zowel bij ons als bij onze toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking der transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkende maatregelen opgelegd door de overheid. Deze opsomming is niet beperkend.

6. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de acties die de klant houdt en staan niet in voor de vergunningen die de klant nodig zou hebben voor enige van haar acties, noch staan wij in voor enige op deze acties toepasselijke wetgeving. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de doorverkoop van onze goederen. De klant draagt als enige verantwoordelijkheid tegenover derden.

7. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

8. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

9. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan 12% op jaarbasis. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 40 EUR, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

10. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De klant draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.

11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

12. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de klant.

13. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

17. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.